Опрема за свињарски фарми

  • Опрема за свињарски фарми
  • Вентилациона опрема и опрема за разладување на фарми
  • Лесни челични поцинкувани конструкции
КОРИСНИЦИ НА ОПРЕМА ЗА ФАРМИ Откако во 2011 година почнавме да го застапуваме VOS-SYSTEM, корисници на нивната опрема се најголемите свињарски фарми во Македонија и тоа:

  • АГРИА – Велес
  • ЕДИНСТВО – Челопек
  • ВИНИ ФАРМА – Пекљане (Компанија Атанасови)
  • УНИ АГРО – Свети Николе, Велес

Скоро сите средни и помали свињарски фарми во Македонија ги опремуваат своите фарми со опрема од VOS-SYSTEM ( вентилација, ладење, прасилишта, чекалишта, подни решетки, хранилки, поилки…) Квалитетот на опремата, цената, гаранција на опремата, техничката и логистичка подршка од страна VOS-SYSTEM и ДИКОС кон купувачите, резултираше со освојување на пазарот во Македонија.

Потребата од вентилациона опрема и хали од лесни поцинкувани челични конструкции не поврза со фирмата VOS-SYSTEM- Жабаљ, кои ги застапуваме на пазарот кои произведуваат и комплет опрема за свињарски фарми и сточарски фарми.

ВОС СИСТЕМ каталог

Погледнете го каталогот на VOS SYSTEM

Официјална страна на ВОС СИСТЕМ