Решетки, скали, огради,конструкции и дупли под од композитни материјали отпорни на атмосферски и хемијски влијанија.

Примена кај:

  • Хемиска индустрија

  • Нафтена индустрија

  • Хидроелектрични и термо централи

  • Пречистителни станици за отпадни води

  • Покривање на канали

  • Улици и плоштади

Примери од изработени и монтирани од ДИКОС во Македонија

Решетки од композитен материјал поставени на улици

Примери од поставени канализациони и специјални капаци изработени од композитен материјал

Решетки од композитен материјал „FIBERGATE“ поставени од Дикос ДООЕЛ во ХЕЦ БОШАВА. МХЕЦ 1, МХЕЦ 2, МХЕЦ 3, МХЕЦ 4 и МХЕЦ 5.

Решетки од композитен материјал поставенини на пречистителна станица за отпадни води

Дупли под од композитен материјал „FIBERGATE“ поставени од Дикос ДООЕЛ во ХЕЦ БОШАВА. МХЕЦ 1, МХЕЦ 2, МХЕЦ 3, МХЕЦ 4 и МХЕЦ 5.

Огради и скали од композитен материјал „FIBERGATE“ поставени од Дикос ДООЕЛ во ХЕЦ БОШАВА. МХЕЦ 1, МХЕЦ 2, МХЕЦ 3, МХЕЦ 4 и МХЕЦ 5.