Специјални Возила

Голем избор на специјализирани возила и нивна надградба за секаков вид на потреби.

Комунални Возила

Голем избор на комунални возила.

Хидраулични платформи зглобни и телескопски

Киперска надградба

Надградба за превоз на хаварисани возила

Надградба за чистење на снег – зимска служба

Едноосовински приколици

Платформи за железнички вагони

Товарни сандаци

Миксери

Прес контејнери